Bases del Concurs de Nadal

1. ORGANITZADOR

L’empresa XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES, S.L., (endavant “XTA”) amb domicili al carrer Pedraforca, 8, polígon industrial de La Teuleria, 08792 La Granada (Barcelona) i identificada amb el CIF B65892200, organitza un concurs (en endavant, el “Concurs“) sota la seva responsabilitat i d’acord amb les bases detallades a continuació.

2. DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

El concurs s’iniciarà el dia 24 de desembre de 2022 a les 13:00h i finalitzarà el dia 06 de gener de 2023 a les 23:59 h.

3. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Els requisits de participació seran els següents:

  • Podran participar aquelles persones majors de divuit anys, que resideixin a Catalunya i es trobin físicament en aquest territori durant el desenvolupament del concurs.
  • Per a poder participar, els i les participants han de ser titulars d’un compte a la xarxa social Instagram.
  • Els i les participants hauran de seguir el compte @xta_xarxes durant el període de participació.
  • Els i les participants hauran de seguir el perfil d’instagram de l’empresa: xta_xarxes i comentant la publicació del dia 24 de desembre on s’informa del concurs, etiquetant la persona amb qui volen connectar i el motiu. La resposta més original serà la guanyadora del concurs.
  • Els i les participants podran participar més d’una vegada en el concurs.

4. MECÀNICA DEL CONCURS

El nom del perfil guanyador s’indicarà el dia tretze (13) de gener a les 12:00, a través d’Instagram Stories. XTA es posarà en contacte amb el/la guanyador/a a través d’un missatge directe d’Instagram en un termini màxim de tres (3) dies hàbils des de la data en que es comuniqui el/la guanyador/a a través de xarxes socials a fi i efecte d’obtenir les dades necessàries per fer entrega del premi (nom complet, DNI i número de telèfon de contacte). En lliurar les seves dades personals, el/la guanyador/a accepta expressament les condicions de la promoció descrites en aquestes bases de participació.
En el supòsit de no poder contactar amb el/la guanyador/a en un termini màxim de tres (3) dies des que s’estableix el primer contacte per part d’XTA amb la persona guanyadora, es procedirà a contactar amb el/la suplent que també s’estableix el mateix dia del concurs. En la hipòtesi de no poder contactat amb el/la suplent, es contactarà amb el segon suplent, en cas de no poder contactar amb el segon suplent, el premi quedarà desert.
El/la guanyador/a haurà d’adreçar-se a les nostres oficines ubicades a l’avinguda Tarragona, 18 de Vilafranca del Penedès 08720 per recollir el premi abans del dia 3 de febrer i firmar un document segons se li ha entregat el premi.
En el supòsit que el/la guanyador/a no pugui venir a recollir el premi per causes justificades, es procedirà a modificar el termini màxim d’entrega del premi fins que les circumstàncies ho permetin i serà degudament comunicat a la persona guanyadora del premi.

5. CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE

El/la guanyador/a del concurs coneix i permet que el seu nom complet del seu perfil d’Instagram i comentari guanyador sigui publicat a l’Instagram: @xta_xarxes.

6. CONDICIONS DEL CONCURS I PREMIS

S’escollirà el/la guanyador/a en base a la originalitat dels seus comentaris, el departament organitzador del concurs serà l’encarregat de seleccionar el/la guanyador/a.

El/la guanyador/a es comunicarà en un termini de tres (3) dies hàbils des de que s’hagi publicat el/la guanyador/a a través del compte @xta_xarxes d’Instagram.
Es sortejarà un (1) premi en total.
El/la guanyador/a rebrà una (1) caixa regal “Fent país: experiències úniques”, valorada en 59,90€ (cinquanta-nou amb noranta euros)
El premi no es podrà bescanviar per diners en metàl·lic o per qualsevol altre premi, ni poden ser objecte de canvi o alteració.
La celebració del concurs i la concessió dels premis queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

7. DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si s’evidencia que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits i les condicions exigides en les bases que consten en aquest mateix document, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la promoció perdent tot dret sobre el premi atorgats en virtut d’aquest concurs.
Queden expressament exclosos de la participació en aquest concurs tots els empleats d’XTA (XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES, S.L.), els seus familiars de 1r i 2n grau o el personal de les companyies subcontractades per a l’execució de la present promoció.

8. PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permeten comentaris, opinions o imatges on el contingut dels quals es consideri inadequat, siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris, o puguin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permeten comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els i les participants en el concurs, i que en qualsevol moment poguessin ferir la sensibilitat d’altres participants. La participació en aquesta promoció, així com la publicació dels comentaris que es realitzen per part dels participants en les publicacions no podran vulnerar en cap concepte les regles comunitàries d’Instagram ni les condicions d’ús d’Instagram.

9. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per procedir a l’entrega del premi i comprovació del guanyador/a necessitarem que ens faciliti el Nom complet, DNI i telèfon de contacte.

En el moment de l’entrega del premi sol·licitarem que ens ensenyi el DNI per comprovar que la persona que ve a recollir-lo és el guanyador/a.

Segons el que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).
El responsable de les seves dades personals serà XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES, S.L., B65892200, carrer Pedraforca, 8, polígon industrial de La Teuleria, 08792 La Granada (Barcelona) info@xta.cat.
XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES, S.L., tractarà les dades amb la finalitat de gestionar el concurs.
Conservació: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la supressió per part de l’interessat o durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals.
Destinataris: Les seves dades seran tractades per XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES, S.L., i prestadors de serveis.
Drets: En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i de la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se al nostre domicili fiscal o mitjançant el correu electrònic, havent-se d’identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir.
L’informem que les seves dades seran incorporades en un tractament del qual és titular XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES, S.L.

10. CANVIS I ACCEPTACIÓ

XTA es reserva el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals en la mesura que no perjudiqui els drets dels participants a la promoció. El sol fet de participar en el concurs implica que els i les participants accepten totalment les condicions d’aquestes Bases Legals, sense reserva ni cap exclusió. Tanmateix, la participació en un concurs d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de la xarxa social on es desenvolupa el mateix. En cas que es desitgi obtenir més informació o per a la resolució de qualsevol dubte sobre aquest tema, pot posar-se en contacte amb l’empresa organitzadora a través del correu electrònic info@xta.cat.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a tot allò que no estigui contemplat en les presents bases legals del concurs, la promoció estarà sotmesa a la normativa espanyola que estigui en vigor en aquest moment.
Aquestes bases estan subjectes a la legislació espanyola. Qualsevol reclamació relacionada amb el concurs ha d’enviar-se per escrit a XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES, S.L., Servei d’Atenció al Client, carrer Pedraforca, 8, polígon industrial de La Teuleria, 08792, La Granada (Barcelona). En el supòsit de controvèrsia en l’aplicació o interpretació d’aquestes bases i en absència d’un acord amistós, tot litigi estarà subjecte als Jutjats i Tribunals de Vilafranca del Penedès.