Recollida de dades
a distància

Les presents condicions regulen l’operativa i el funcionament del servei de recollida de dades personals a distància de XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES, S.L., en endavant XTA, i es conceben com a complement a les CONDICIONS GENERALS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ACCÉS A INTERNET / TELEFONIA.

Aquestes condicions particulars no es refereixen al servei de telefonia i internet sinó al servei de recollida de dades personals a distància (telefònic) que XTA posa a disposició de l’Usuari per a la contractació posterior dels serveis d’XTA.

1 – OBJECTE DEL SERVEI

1.1 L’objecte del servei de recollida de dades personals a distància d’XTA és la posterior comercialització en el territori català dels serveis prestats per XTA (el “Servei”). La utilització del Servei atribueix la condició d’usuari del Servei (d’ara endavant, “Usuari”) i expressa l’acceptació de la totalitat de les presents condicions particulars (les “Condicions Particulars”) juntament amb les CONDICIONS GENERALS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ACCÉS A INTERNET / TELEFONIA.

1.2 Els serveis prestats per XTA es regiran per les CONDICIONS GENERALS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ACCÉS A INTERNET / TELEFONIA., que hauran de ser acceptades per l’Usuari en el procés de contractació posterior a la recollida de dades personals a distància. 

2 – PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

 2.1 En el procés de recollida de dades personals a distància (telefònica), l’emplenament telefònic dels formularis i de les manifestacions de consentiment requerides a l’Usuari, suposarà la plena acceptació per l’Usuari de la proposta comercial d’XTA i de les condicions aplicables. A l’efecte de millorar la seguretat del sistema i de conservar evidència de la contractació efectuada, XTA podrà gravar aquestes converses telefòniques mitjançant avís previ a l’Usuari.

2.2 Confirmació de la contractació. Una vegada finalitzat el procés de recollida de dades personals a distància, XTA facilitarà a l’Usuari una confirmació de la contractació efectuada, la qual s’enviarà a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’Usuari en el procés de recollida de dades personals a distància i inclourà la totalitat de les condicions aplicables al servei contractat. Això es produirà sempre que el client faciliti una adreça de correu electrònic a XTA.

2.3 Signatura del contracte. XTA generarà el document contractual en format digital que es formalitzarà entre les parts, l’Usuari i XTA, mitjançant la signatura digital a través d’una tauleta, al domicili de l’Usuari o a les oficines d’XTA.  El contracte signat el rebrà l’Usuari al correu electrònic facilitat.
En cas que l’Usuari ho desitgi, o no disposi de correu electrònic, podrà sol·licitar formalitzar el contracte en format paper.  En aquest cas, XTA generarà el document contractual en format paper a formalitzar entre les parts, l’Usuari i XTA, mitjançant la signatura del document que s’entregarà en format paper al domicili de l’Usuari o a les oficines d’XTA. El contracte ha de ser rebut personalment per l’Usuari, que haurà d’acreditar la seva identitat.
A través del telèfon 93 897 52 00 els Usuaris que hagin cursat una contractació podran comprovar l’estat de la seva contractació i rebre l’assistència per a resoldre dubtes referent a aquesta.

3 – CONDICIONS D’ÚS

3.1 l’Usuari ha de ser major d’edat, haver complert els 18 anys, per formalitzar qualsevol contractació de servei XTA.

3.2
 L’Usuari es compromet a utilitzar el Servei de manera correcta i diligent i de conformitat amb la Llei, les presents Condicions Particulars i les condicions contractuals. L’Usuari es compromet a abstenir-se d’utilitzar el Servei amb finalitats o efectes il·lícits, lesius dels drets i interessos de tercers, prohibits o de qualsevol forma que pugui danyar el Servei o impedir la normal utilització o gaudi d’aquest Servei, els equips informàtics, el programari, els documents, arxius, i tota classe de continguts emmagatzemats en els equips informàtics d’XTA o de tercers. XTA es reserva la facultat d’adoptar les mesures que estimi oportunes en cas que existeixin indicis d’un ús fraudulent del Servei.

4 – FORMA DE PAGAMENT

4.1 La forma de pagament de la comanda serà, per defecte, per domiciliació bancària.

5 – PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que s’estableix al Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) s’informa que el responsable del tractament de les dades personals és XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES, SL.

Les dades personals de l’Usuari seran tractades per a formalitzar la contractació del servei XTA i conseqüent prestació d’aquest. Les trucades telefòniques poden ser gravades.

XTA pot comprovar la solvència de l’Usuari mitjançant l’accés a fitxers predeterminats a aquesta acció i verificarà l’exactitud de les dades aportades, quedant condicionada l’activació definitiva del servei a aquestes comprovacions.

Les dades personals de l’Usuari es conservaran mentre existeixi un interès legítim i respectant els terminis establerts en les diferents normatives aplicables. Les gravacions de les trucades telefòniques es conservaran durant el termini màxim de 12 mesos.

L’Usuari manifesta que totes i cadascuna de les dades proporcionades a XTA en el procediment de recollida de dades personals a distància són certes i li corresponen.

Les dades de l’Usuari seran tractades sobre la base del seu consentiment, per executar un contracte o per aplicar mesures precontractuals.

L’Usuari pot exercir gratuïtament el dret d’accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat i no ser objecte de decisions individuals automatitzades dirigint-se al nostre delegat de protecció de dades, al correu electrònic dpd@xta.cat, havent-se d’identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir.

6 – LEGISLACIÓ APLICABLE

La relació entre XTA i l’Usuari es regirà, amb caràcter general, per la legislació espanyola.