Política
de privacitat

Clàusula RGPD per al compliment del deure informatiu
i obtenció del consentiment a través del web.

XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES, SL informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació a través del seu lloc web.

1 – Informació a l’usuari

Responsable del tractament:

XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES, SL
CIF: B65892200
Domicili Social: Carrer Pedraforca, 8, polígon industrial de La Teuleria, 08792 La Granada (Barcelona)
Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Volum 43457, Foli 73, Full B 430483, Inscripció 1a.
https://www.xta.cat

Delegat de Protecció de Dades: XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES, S.L., d’acord amb l’article 37.1.a del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, ha designat un Delegat/da de Protecció de Dades (DPD). El correu electrònic de contacte és: dpd@xta.cat

Finalitat del tractament de les seves dades: A Xarxes de Telecomunicacions Alternatives, SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de:

 • Gestionar administrativa i comercialment la cartera de clients de l’empresa.
 • Realitzar accions de màrqueting ofertes i publicitat dels productes i serveis de l’empresa.
 • Gestionar l’enviament de la informació que se’ns sol·licita i facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès.
 • Gestionar els processos de selecció de personal duts a terme per l’empresa

Criteris de conservació de les dades: Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran fins que no se sol·liciti la seva suspensió per part de l’interessat, exercint els seus drets sobre les dades, i en qualsevol cas durant el temps estrictament necessari tenint en compte la finalitat per a la qual es van recaptar. Per això, una vegada finalitzada la relació contractual les dades personals es conservaran bloquejades per un període de sis anys. Les dades relacionades amb el trànsit (dades generades en les seves trucades telefòniques i navegació) es mantindran per un període màxim de dotze mesos des que es van generar i exclusivament per a donar resposta a possibles requeriments judicials.

Decisions: L’empresa no prendrà decisions automatitzades.

Consentiment: La finalitat i ús previst tant de les dades en si mateixes com del seu tractament, és prestar-li el servei sol·licitat. Recordeu que les següents finalitats són necessàries per a poder-li prestar el servei, en el cas de no acceptar alguna d’elles, no es podrà prestar / lliurar el servei / producte associat.

 • Prestació del servei contractat.
 • Enviament del producte adquirit.
 • Enviament d’ofertes de productes i serveis del seu interès.

Legitimació: La base legal per al tractament de les dades personals està basada en el consentiment exprés del propi interessat o si escau en l’execució d’un contracte i/o servei. En qualsevol moment es podrà exercir el dret a retirar el consentiment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Destinataris: Les dades seran utilitzades pel responsable, també podrà comunicar legítimament les dades personals amb els encarregats de tractament per a l’execució d’un contracte o prestació d’un servei al responsable, seguint per això les seves instruccions en tot moment i assegurant els mateixos nivells de seguretat. Altres entitats públiques o privades. Durant el període de durada del tractament, Xarxes de Telecomunicacions Alternatives, SL podrà compartir les seves dades personals amb empreses col·laboradores directament relacionades amb el responsable per poder prestar-li els nostres serveis.

Drets: L’usuari té dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les seves dades personals que s’estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat.
 • Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per les quals van ser recollides.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades personals quan escaigui. En aquest cas es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius legítims.
 • Dret a la portabilitat de les seves dades personals quan el tractament estigui basat en un consentiment i s’efectuï per mitjans automatitzats. Les dades es lliuraran de forma estructurada, ús comú i lectura mecànica.
 • Dret a retirar el consentiment prestat.
 • Dret a reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L’usuari pot exercir els drets anteriorment indicats a través de la següent adreça de correu electrònic, havent d’identificar-se degudament i sol·licitant clarament el dret a exercir: dpd@xta.cat

Procedència de les dades: Les dades personals seran facilitades pel propi interessat de forma absolutament voluntària. La manca d’algunes determinades dades o preguntes que poguessin formular-se en els processos de registre o en els diferents formularis electrònics que se li presentin a l’usuari, pot provocar la impossibilitat d’accés a determinats serveis per a la prestació dels quals és imprescindible disposar de les dades de caràcter personal, en aquest cas el responsable informarà del caràcter obligatori i/o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.

El responsable assegura la confidencialitat de les seves dades personals i garanteix la seguretat d’aquestes, adoptant les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

2 – Informació facilitada per l’usuari
Si ets menor de 18 anys no està permès l’ús de formularis al nostre web.
Els usuaris, introduint les vostres dades en els formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del responsable, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades al prestador són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis que el responsable li faciliti siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3 – Mesures de seguretat
Que de conformitat amb el què disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, el responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del RGPD i en l’article 4 de la LOPDGDD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.
El responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

4 – Bretxes de Seguretat
El responsable informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti a qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones, dades dels quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.