Política del
Canal Ètic

1.- Objecte

Aquesta Política té per objecte regular el Canal Ètic de Xarxes de Telecomunicacions Alternatives, SLU, en endavant XTA, a través del qual es permet comunicar qualsevol incidència o irregularitat de potencial transcendència i garantir que aquesta serà tractada de forma objectiva, independent, anònima i confidencial, adoptant les mesures oportunes.

El Canal Ètic constitueix una eina per als treballadors i altres persones relacionades amb
XTA, com ara clients, proveïdors, contractistes o subcontractistes, amb la que poder comunicar possibles conductes que puguin ser constitutives de delicte, assetjament o contràries als principis i valors de l’organització, garantint així la transparència i el bon govern corporatiu.

2.- Àmbit d’aplicació i disposicions generals

Aquest document és aplicable a totes les persones que comuniquin una incidència o irregularitat a través del Canal Ètic.

S’entén per incidència o irregularitat qualsevol fet presumptament contrari a l’ordenament jurídic, els principis generals d’actuació i comportament ètic. També té aquesta consideració qualsevol incompliment que pugui constituir la comissió d’un delicte imputable a la persona jurídica.

A títol enunciatiu i no limitatiu, les qüestions susceptibles de ser comunicades a través del Canal Ètic són:

  • Irregularitats financeres i comptables
  • Incompliment de les normatives i les polítiques internes
  • Conducta poc ètica o conflicte d’interessos
  • Robatori, malversació o frau
  • Suborn o corrupció
  • Utilització d’informació privilegiada o confidencial
  • Assetjament o discriminació laboral
  • Aspectes mediambientals
  • Vulnerabilitats dels drets humans

En aquest sentit, no es tramitaran a través del Canal Ètic comunicacions que atenguin qüestions per a les quals hi hagi un canal específic, com poden ser els d’atenció al client o comercials.

La comunicació d’incidències es farà mitjançant els canals que XTA té habilitats a la pàgina web corporativa.

Si es rep per una via diferent de la del mateix Canal una comunicació susceptible de ser traslladada al Canal Ètic, els treballadors tenen l’obligació d’informar el departament de Compliance per a la seva redirecció a aquest canal.

3.-Comunicació d’incidències i d’irregularitats

Qualsevol que sigui coneixedor d’alguna incidència o irregularitat que contravingui la normativa interna i/o la legislació que sigui aplicable, tindrà l’obligació de denunciar-lo a través del Canal Ètic.

Així mateix, qualsevol persona o grup d’interès no vinculat directament amb XTA que volgués comunicar irregularitats de les quals en tingués coneixement pot utilitzar igualment el Canal Ètic per informar sobre aquestes conductes.

Atenent els fets denunciats i factors com la tipologia de la conducta no ètica, el país i
l’impacte, es constitueix una unitat de treball específica per a la tramitació efectiva de cada denúncia presentada. El Gestor Ètic, com a figura independent, administra el Canal Ètic fent un control continu sobre les denúncies entrants i les unitats de treball, amb l’objectiu de vetllar per la correcta tramitació i resolució de les mateixes.

4.- Garanties del procés

4.1. Protecció al denunciant

Tota persona que comuniqui una incidència o irregularitat de bona fe a través del Canal Ètic disposarà de la deguda garantia de protecció. Específicament tindrà dret a ser protegit tal com s’estableix a la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell , de 23 d’octubre del 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.

4.2. Confidencialitat i anonimat

El denunciant que vulgui fer una comunicació sense aportar les seves dades personals ho pot fer de forma anònima. De la mateixa manera, si el denunciant opta per no amagar la seva identitat, tindrà la garantia que la seva informació personal i de les parts implicades continuarà sent confidencial.

De la mateixa manera, s’estableix l’obligatorietat de vetllar per la protecció de la identitat del denunciat durant el procés de gestió de les comunicacions, i si escau, amb posterioritat a la resolució.

Qualsevol infracció del deure de confidencialitat de les persones involucrades en la gestió de les denúncies serà investigada i, si escau, sancionada.

4.3. Gestió de conflictes d’interès

El procés de gestió de les comunicacions rebudes a través del Canal Ètic és efectuat per un equip independent, imparcial i objectiu. Durant la constitució de la unitat de treball d’instrucció i resolució de cada comunicació específica es revisa de manera prèvia si hi ha conflicte d’interessos amb algun dels membres elegits per a la tramitació de la denúncia i, si n’hi ha, es descarten els membres conflictuals i es nomenen membres diferents que puguin dur a terme la instrucció, salvaguardant-ne així la independència.

4.4. Prohibició de represàlies

XTA garanteix la no adopció de represàlies, tant directes com indirectes, contra les persones que, de bona fe, haguessin comunicat una incidència o irregularitat a través del Canal Ètic.

De la mateixa manera, les accions que es considerin amenaces, represàlies o discriminació que es puguin fer contra un treballador per haver efectuat una comunicació a través del Canal Ètic, tindran consideració d’infracció laboral.

4.5. Presumpció d’innocència i honorabilitat professional

A les persones denunciades i persones involucrades a través de qualsevol comunicació rebuda a través del Canal Ètic se’ls garantirà la presumpció d’innocència, al marge de les decisions que sobre aquestes persones puguin prendre els responsables directes o l’àrea de Recursos Humans.

5.- Ús responsable del Canal Ètic

És obligació del denunciant fer un ús responsable del Canal Ètic, per la qual cosa en cap cas no ha de realitzar denúncies infundades o de mala fe i poden derivar-se en aquest cas les accions legals i/o de caràcter disciplinari que siguin aplicables. A més, a l’exposició que faci per informar de qualsevol altra persona ha de ser respectuosa i guardar el decòrum i els bons costums.

Així mateix, el denunciant ha de garantir que les dades proporcionades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades.

6.- Protecció de dades personals

El Canal Ètic garanteix la seguretat del procés de recepció i resolució de comunicacions d’incidències i irregularitats, així com de les persones que integren el procés, mitjançant l’aplicació de mesures de seguretat informàtica suficients i adequades per al tractament confidencial de les denúncies remeses i la confidencialitat de les persones implicades tant en la tramitació de les denúncies com en la posterior investigació i resolució.

L’entitat Responsable del Tractament de les seves dades és Xarxes de Telecomunicacions Alternatives, SLU, i les dades recollides a través del Canal Ètic seran tractades amb la finalitat exclusiva de tramitar les denúncies rebudes, i si escau, investigar els fets denunciats.

Podeu revocar en qualsevol moment el consentiment atorgat per a les activitats de tractament de dades personals per part d’XTA, així com exercitar els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament de dades, portabilitat de dades, així com no ser objecte de decisions automatitzades, tal com s’indica a l’apartat “Drets dels Interessats” de la nostra Política de Privadesa.

De la mateixa manera, se us informa que teniu dret a reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per qualsevol actuació d’aquest procediment.