facebook pixel

No, excepte en el Baix Penedès perquè donem altes sobre la infrastructura d’un altre operador.